زستانی سپی تا به هاری شینی مازی بن....
ساعت ٥:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٤/٢٤   کلمات کلیدی: ماضی بن ،طبیعت ماضی بن ،روستاهای مریوان و سرواباد ،سروشتی مازی بن

پئشکه شه به هه مو ئه و هاورئیانه ی که هه موو کاتئک له گه لمانن ...

  


 
پئ زانین وه ده س خوشی
ساعت ٤:٢٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٤/۸   کلمات کلیدی: ماضی بن ،روستاهای مریوان و سرواباد

وئنه وه وتار وه رگرتن له هه ر شوئن و مالپه رئک ده بئ به نووسینی ناوی سه رچاوه که وه کوتایی پئ بئت، ئه م مالپه ری ئیمه یچه هه ندئ له ئازیزان هاتوون وه دووای ئه وه ی که له وئنه و وتاری ئه م مالپه ره که لکیان وه ر گرتوه، ئاماژه یان به سه رچاوه که، که ئه م مالپه ره بئت، کردوه!!! ده س خوشیان لئ ده که ین بو ئه وه یی که ئه م کاره یان ئه بئ به هوی ئه وه یی که مالپه ره که ی ئیمه باشتر بناسرئت و هه ر وه ها گونده که مان مازی بن!!!

ئه م چه ندانه لینکه که دامناوه بوتان هه ندئ له و ئازیزانه ن که ئیمه یان سه ر به رز کردوه!!!

http://sarvabad20.blogfa.com/tag/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A8%D9%86

 

http://hawramanat.ir/?q=node/1633

 

 


 
بیره وه ری
ساعت ٤:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٤/۸   کلمات کلیدی: خاطره ،ماضی بن ،مدرسه 17 شهریور

ئه م وئنه که ده ی بینن نامه یئکه له لایه ن قوتابیئکی سه ره تایی گونده که مان بو ماموستاکه یه تی، ئه م نوسراوه هه ستئکی پاک وه جوانی قوتابیئکی مازیبنی پیشان ئه دات، هیوادارم به دلتان بئت.

سپاس بو کاک به ها شه ریفی بو ناردنی ئه م وئنه.